Innovision Consult - Linda Ho - Nijmegen

Algemene Voorwaarden Innovision Consult

Algemeen

 • Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten t.a.v. dienstverlening en producten van Innovision Consult.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door Innovision Consult en opdrachtgever, danwel door uitvoering van een opdracht door Innovision Consult.
 • Opdrachtgever kan na afsluiting van de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen kosteloos de overeenkomst annuleren.

Offerteduur

 • Uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende een periode van 2 maanden en kunnen in onderling overleg verlengd worden.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Innovision Consult verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • Innovision Consult zal uitsluitend meerwerk verrichten na voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever, na welke goedkeuring de kosten van het meerwerk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Al hetgeen dat Innovision Consult, bij uitvoering van de opdracht, ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is, zowel van werkgever als van werknemer, zal vertrouwelijk worden behandeld.
 • Innovision Consult verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de opdracht betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen Innovision Consult een informatieplicht opleggen.

Verplichtingen en verantwoordelijkheid opdrachtgever

 • De opdrachtgever zal tijdig alle (nadere) informatie verstrekken welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.
 • Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden voor wat betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Innovision Consult ter beschikking wordt gesteld.

Annulering en verschuivingen

         De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

 • Bij annulering vanaf 21 tot 8 dagen voor de uitvoeringsdatum wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot en met 8 dagen voor de uitvoeringsdatum wordt het volledige offertebedrag in rekening gebracht.
 • Voor coachingsgesprekken geldt dat afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd zijn, volledig in rekening worden gebracht.

Indien er onzerzijds zwaarwegende omstandigheden zijn waardoor de training niet kan doorgaan, wordt de opdrachtgever een voorstel gedaan voor nieuwe uitvoeringsdata. Indien het bepalen van nieuwe data onmogelijk is, wordt het offertebedrag dat reeds betaald is volledig gerestitueerd. Er zullen in deze situatie geen verdere annuleringskosten in rekening gebracht worden.  Eventuele overige kosten die door de opdrachtgever zijn gemaakt worden niet vergoed, tenzij hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op verstrekte adviezen of anderszins ter beschikking gestelde stukken berusten en blijven berusten bij Innovision Consult, danwel bij haar toeleveranciers.

Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Innovision Consult zendt de opdrachtgever hiertoe een gespecificeerde factuur.
 • Bij opdrachten met een doorlooptijd langer dan een maand wordt maandelijks gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Bij niet of niet tijdige betaling is - zonder dat in gebreke stelling vereist is - de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag, alsmede alle terzake de incasso gemaakte kosten.
 • De opdrachtgever kan bij betalingen geen beroep doen op compensatie, inhouding of opschorting.

Aansprakelijkheid

 • Innovision Consult aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade die het rechtstreekse gevolg is van schuld aan de zijde van Innovision Consult, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 • In geen geval zal de aansprakelijkheid van Innovision Consult uitgaan boven het bedrag dat onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval voor uitkering in aanmerking komt.
 • Opdrachtgever en deelnemers aan activiteiten van Innovision Consult blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de consequenties bij toepassing en uitvoering van adviezen.

Klachten & Beroepscode

 • Innovision Consult is gehouden aan de gedragscode zoals die is opgesteld en gehanteerd wordt door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
 • Indien u van mening bent dat Innovision Consult onjuist gehandeld heeft, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Deze zal te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden.
 • Innovision Consult zorgt dat u binnen 1 week een reactie krijgt op uw klacht.
 • consult ter beschikking wordt gesteld. werking daarvan verkregen resultaten. deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen innovision consult een informatieplicht opleggen.
 • Klachten zullen binnen een termijn van 4 weken na ontvangst afgehandeld worden. Indien door overmacht de behandeltermijn van 4 weken niet gehaald kan worden, zal de klager daar binnen genoemde periode van 4 weken schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.
 • Klachten worden na ontvangst geregistreerd in het klachtenregister en voor de duur van een jaar na volledige afhandeling van de klacht bewaard worden.
 • Bij verschil van inzicht tussen Innovision Consult en klager, kan de klacht voorgelegd worden aan het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Voor de volledige informatie over de klachtenprocedure van het NIP wordt verwezen naar de website van het NIP: www.psynip.nl.
 • Het oordeel van het NIP is bindend voor Innovision Consult. Eventuele consequenties worden door Innovision Consult naar redelijkheid zo snel mogelijk afgehandeld.

Beëindiging en ontbinding

 • Innovision Consult is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de opdrachtgever ingeval de opdrachtgever toerekenbaar niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, indien hij/zij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien de opdrachtgever overlijdt of, ingeval van een rechtspersoon, deze wordt ontbonden of ingeval het bedrijf van de opdrachtgever wordt geliquideerd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op overeenkomsten met Innovision Consult is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Innovision Consult
Realisatie: Numaga Design | Logo: AB Grafische vormgeving, Nijmegen